книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
«Анализ и аудит расчетов с персоналом по заработной плате» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Анализ финансового состояния транспортно-экспедиционного предприятия для целей кредитования» ( Дипломная работа, 89 стр. )
«Аудит налоговых обязательств в организациях (на примере НДС)» ( Дипломная работа, 145 стр. )
«Аудит учета материально-производственных запасов» (по материалам ООО «Плутос») ( Отчет по практике, 78 стр. )
«Аудит финансовых вложений в системе российских и международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» ( Дипломная работа, 140 стр. )
«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств» ( Дипломная работа, 112 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния организации» (на примере ООО «Термокерамика») ( Дипломная работа, 96 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия ООО «Торнадо» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЕСУРС») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации» ( Дипломная работа, 80 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ» (на примере ООО «РИДАЛИТ») ( Дипломная работа, 92 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 43 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 62 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 82 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮГНЕФТЕПРОДУКТ 2000») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» ( Дипломная работа, 127 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» ( Дипломная работа, 103 стр. )
«Методы аудиторской проверки калькуляции себестоимости продукции на примере строительной организации» ( Дипломная работа, 63 стр. )
«Организация бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения» ( Дипломная работа, 65 стр. )
«Организация бухгалтерской службы в организации» ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета в кондоминимуме» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета на предприятиях бытового обслуживания» ( Дипломная работа, 104 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2021 © Copyright «Курсовая.Ру»