книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
«Особенности организации бухгалтерского дела в государственных унитарных организациях» ( Реферат, 18 стр. )
«Особенности учета амортизации основных средств для бухгалтерских и налоговых целей» ( Дипломная работа, 109 стр. )
«Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции растениеводства» ( Дипломная работа, 86 стр. )
«Особенности учета и анализа в бюджетных учреждениях» (Инспекция МНС России № 4 по г. Краснодару) ( Дипломная работа, 80 стр. )
«Особенности учета и анализа в бюджетных учреждениях» (Инспекция МНС России № 4 по г. Краснодару) ( Дипломная работа, 112 стр. )
«Особенности учета ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» ( Реферат, 13 стр. )
«Подготовительная работа перед составлением бухгалтерской отчетности: инвентаризация, порядок проведения, оформления результатов» (по материалам ОАО «Импульс») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«Принципы и механизмы организации аудиторской проверки расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость» ( Дипломная работа, 82 стр. )
«Проблемы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета (на примере налога на прибыль)» ( Дипломная работа, 114 стр. )
«Проблемы организации контрольно-ревизионной работы в органах исполнительной власти (на примере КРУ Республики Калмыкия)» ( Дипломная работа, 84 стр. )
«Проблемы развития финансового контроля в организациях» на примере ЗАО «Бриджтаун Фудс» ( Дипломная работа, 87 стр. )
«СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ» (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПЛЮС») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Трансформация российской финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с МСФО» ( Дипломная работа, 132 стр. )
«Трансформация российской финансовой отчетности в соответствии с US GAAP (на примере телекоммуникационной компании)» ( Дипломная работа, 122 стр. )
«Учет движения товаров в розничной торговле на примере ООО ТЦ «ЛИВАДД-Плюс» ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Учет движения товаров в розничной торговле» (по материалам ООО «Бирские просторы») ( Дипломная работа, 80 стр. )
«УЧЕТ ЗАТРАТ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА» (НА ПРИМЕРЕ МП «ТУАПСИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №1») ( Курсовая работа, 75 стр. )
«Учет и анализ движения основных средств предприятия» ( на примере ОАО «Ремстроймонтаж») ( Дипломная работа, 82 стр. )
«Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия» ( Дипломная работа, 87 стр. )
«УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ» (на примере ООО «Меридиан») ( Дипломная работа, 92 стр. )
«Учет и порядок уплаты акцизов» (по материалам ОАО «Десятка») ( Дипломная работа, 77 стр. )
«УЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И УДЕРЖАНИЙ» (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЕСУРС») ( Дипломная работа, 80 стр. )
«Учет основных средств на примере нефтеперерабатывающего предприятия» (по материалам ОАО «Сибнефтегазпереработка») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ» (по материалам ОАО «Ресурс») ( Курсовая работа, 67 стр. )
«УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА» (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 65 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Курсовая.Ру»