книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
. Организационно-технические аспекты учетной политики ОАО "Фенокс" ( Дипломная работа, 126 стр. )
. Основные понятия и сущность нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости. к24222 ( Контрольная работа, 18 стр. )
. Остатки по синтетическим счетам ОАО "Рязанский станкостроительный завод" (ИНН 6203000023; г. Рязань, ул. Красная слобода, 88) 858га ( Контрольная работа, 21 стр. )
. Остатки по счетам производственного предприятия "ВЕГА" на 1 июня 199_ г. (в рублях) у4131 ( Контрольная работа, 26 стр. )
. Отметьте правильное определение экономической деятельности в СНС ецк424224 ( Контрольная работа, 10 стр. )
. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2) к2424113 ( Курсовая работа, 42 стр. )
. Понятие, значение, цели, виды и анализ основных нормативных документов по учету ремонта транспортных средств к4242 ( Контрольная работа, 26 стр. )
. Порядок организации безналичных расчетов в РФ кц4211 ( Контрольная работа, 24 стр. )
. Порядок осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами (нерезидентами) коммерческих кредитов в виде предварительной оплаты е35242 ( Контрольная работа, 21 стр. )
. Порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетности ( Контрольная работа, 24 стр. )
. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 254131 ( Курсовая работа, 37 стр. )
. Разделительные балансовые отчеты и их характеристика 6789775 ( Контрольная работа, 9 стр. )
. РОЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ РФ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 449875 ( Контрольная работа, 26 стр. )
. РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ н3у5242 ( Контрольная работа, 28 стр. )
. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ец2424131 ( Контрольная работа, 27 стр. )
. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ к24222 ( Курсовая работа, 30 стр. )
. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) к44242 ( Курсовая работа, 35 стр. )
. Синтетический учет расходов по продаже товаров и их влияние на достоверность учетной информации к23422 ( Курсовая работа, 56 стр. )
. Система учета "Стандарт - кост" к342242 ( Контрольная работа, 19 стр. )
. Способы формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 62267 ( Курсовая работа, 48 стр. )
. СУММОВОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННО- СУММОВОЙ МЕТОД УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И ТАРЫ кй24131 ( Курсовая работа, 41 стр. )
. Сущность системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход е3242342 ( Контрольная работа, 18 стр. )
. Схемы счетов 5е345 ( Контрольная работа, 25 стр. )
. Учет доходов от обычных видов деятельности 7800 ( Контрольная работа, 14 стр. )
. УЧЕТ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ц42422 ( Контрольная работа, 24 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Курсовая.Ру»