книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч 1.2. 2. О бухгалтерском учете: Федер. Закон РФ, 21 ноября 1996 г., № 129-ФЗ (с изм. И доп. От 23.07.98 г.). 3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: Утв. Приказом Минфина ( Курсовая работа, 48 стр. )
1. Задачи методики аудиторской деятельности по вопросам налогового аудита ( Контрольная работа, 18 стр. )
1. Концепция финансового учета, его цели и задачи. Сходство и различие финансового и управленческого учета ( Реферат, 89 стр. )
1. Краткая характеристика изучаемого предприятия ( Дипломная работа, 135 стр. )
1. Краткая характеристика организации: учредительные документы, структура бухгалтерии ( Контрольная работа, 21 стр. )
1. Международные бухгалтерские принципы 44446675 ( Контрольная работа, 11 стр. )
1. Описание основных элементов систем управления 4к14131 ( Контрольная работа, 16 стр. )
1. Описание основных элементов систем управления ( Контрольная работа, 14 стр. )
1. Откройте синтетические счета и запишите в них остатки на 1 июня 2006, ( Контрольная работа, 16 стр. )
1. Откройте синтетические счета и запишите в них остатки на 1 июня 2006, откройте аналитические счета и запишите в них остатки на 1 июня 2006. 2. Отразите операции за месяц бух. проводками в журнале регистрации хо-зяйственных операций, произведя необходи ( Контрольная работа, 16 стр. )
1. Открыть синтетические счета и записать в них остатки на 1 августа ( Контрольная работа, 19 стр. )
1. Открыть счета синтетического и аналитического учета. к24242 ( Контрольная работа, 10 стр. )
1. Порядок учета кассовых операций. 2. Нормативное регулирование учета производственных запасов. ( Контрольная работа, 5 стр. )
1. Провести группировку имущества приборостроительного завода по видам и источникам образования е341421 ( Контрольная работа, 17 стр. )
1. Сколько информационных зон имеет бухгалтерский счет.35нег887 ( Контрольная работа, 10 стр. )
1. Согласно сведений предоставленных об учреждении определяются коды бюджетной классификации е45353 ( Курсовая работа, 36 стр. )
1. Содержание отчетности и источники информации для составления форм отчетности. 55633 ( Контрольная работа, 28 стр. )
1. СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ( Дипломная работа, 125 стр. )
1. СУЩНОСТЬ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 4к2411 ( Контрольная работа, 29 стр. )
1. Теоретические аспекты доходов, расходов и прибыли предеприятия 855777777 ( Контрольная работа, 1 стр. )
1. Теоретические аспекты уплаты налогов бюджетными организациями ( Курсовая работа, 32 стр. )
1. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами ( Дипломная работа, 134 стр. )
1. Учет операций по расчетному счету. Синтетический и аналитический учет. Порядок открытия расчетного счета. к23422 ( Контрольная работа, 13 стр. )
1. Финансовая модель анализа компании, сопоставление с учетными (бухгалтерскими) принципами еу35335 ( Контрольная работа, 20 стр. )
1. Финансовые вложения: понятие, оценка и порядок бухгалтерского учета ( Курсовая работа, 62 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Курсовая.Ру»