книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
. Конспектирование фраз 90рп ( Контрольная работа, 11 стр. )
1. ФЕМИНОЛОГИЯ КАК НАУКА: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ПОДХОДЫ 54 ( Контрольная работа, 16 стр. )
3. Правила оформления научно-исследовательской работы 8 е533а ( Контрольная работа, 14 стр. )
3. Систематизация и хранение выписок 7643вв ( Контрольная работа, 10 стр. )
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 678944 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Гіпотези у методології наукових досліджень (Украина) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Замкнутая теоретическая наука, как первый тип собственно научного знания е354242 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Использование исследовательского метода для развития умственной деятельности е352422 ( Контрольная работа, 16 стр. )
Классификация естественных наук 5322 ( Контрольная работа, 29 стр. )
Методи емпіричного дослідження (Украина) ( Контрольная работа, 15 стр. )
МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ кц42134 ( Контрольная работа, 21 стр. )
Науково-технічний інноваційний потенціал підприємства (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
Научно-технический цикл ( Контрольная работа, 17 стр. )
Научное исследование - особая форма познания ен44 ( Контрольная работа, 5 стр. )
Научное исследование - особая форма познания Методы научных исследований Задачи и этапы научного исследования ( Контрольная работа, 12 стр. )
Основні поняття про мову і стиль наукової роботи (Украина) ( Контрольная работа, 19 стр. )
Правила подготовки выступления пе3553 ( Контрольная работа, 12 стр. )
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ е5232 ( Контрольная работа, 18 стр. )
Скоропись 355242а ( Контрольная работа, 14 стр. )
Специфіка, рівні, види наукового пізнання (Украина) ( Контрольная работа, 22 стр. )
Спланировать однофакторный полевой опыт для условий конкретного колхоза, совхоза или другого сельскохозяйственного предприятия 8322 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Структура методологии ае35353 ( Контрольная работа, 17 стр. )
Сутність наукового знання та пізнання (Украина) ( Контрольная работа, 13 стр. )
Сутність наукового пізнання. Види пізнання, виникнення і розвиток наукового пізнання. Структура наукового пізнання та його закономірності. Методи і методологія наукових досліджень (Украина) ( Курсовая работа, 39 стр. )
Типология методов. Опрос и анкетирование 6474 ( Контрольная работа, 13 стр. )

Вступ

1. Науково-технічний інноваційний потенціал підприємства

2. Оцінка рівня і динаміки продуктивності праці

3. Оцінка рентабельності як потенціал підприємства

Висновок

Список літератури

В роботі висвітлюється питання потенціалу підприємства - котрий невід'ємно залежить від прибутку.

Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівень ефективності господарювання.

Щоб зробити висновок про рівень потенціалу роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.

По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робот, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Науково-технічний інноваційний потенціал підприємства

Потенційні можливості розвитку і ефективності виробництва визначаються перш за все науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами.

Чим цілеспрямованіше і ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, що є першоджерелами розвитку продуктивних сил, тим успішніше вирішуються кінцеві і пріоритетні (по відношенню до виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства.

Науково-технічний прогрес (НТП) в буквальному розумінні означає безперервний взаємообумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовному значенні - це постійний процес створення нових і удосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

Спираючись на суть, зміст та закономірності сучасного розвитку науки і техніки, можна виокремити характерні для більшості галузей народного господарства загальні напрямки НТП, а по кожному з них - пріоритети на найближчу доступну для огляду перспективу (див. схему).

В умовах сучасних революційних перетворень у технічному базисі виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних технологій - способів одержання і перетворювання матеріалів, енергії, інформації, виготовлення продукції. Технологія виступає завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва.

В галузі предметів праці варто виділити такі тенденції НТП: 1) істотне підвищення якісних характеристик матеріалів мінерального походження, стабілізація і навіть зменшення питомих обсягів їх споживання;

2) інтенсивний перехід до за

1. Антони Р. Основы бухгалтерского учёта - СП.: Триада НТТ, 1999.

2. Безруких П.С., Кондраков Н.П., Палий В.Ф. и др. Бухгалтерский учет: Учебник /Под. ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерский учет, 2000.

3. Справочник директора предприятия / Под ред. Лапусты М. Г. 4-е изд., испр., измен. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001. 784 с.

4. Тренев Н. Н. Управление финансами: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1999. 496 с.

5. Филатова Т. В. Финансовый менеджмент. Управление издержками производства (в сфере материального производства) // Финансы и кредит. 1999. № 5. С. 12 - 18.

Примечаний нет.

2000-2018 © Copyright «Курсовая.Ру»