книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
"Конъюнктура рынка молочных товаров" 3е4242 ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Организация, технология и проектирование торговых процессов" на тему: "Организация и технология товароснабжения розничной торговой сети и пути их улучшения (на примере магазина "Электротехника +")" е3542242 ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Роль оптовой торговли в развитии экономики России" 3525епв ( Курсовая работа, 31 стр. )
"Роль финансов предприятия в оптовой и розничной торговле" ( Реферат, 23 стр. )
"Товародвижение" е342вв ( Курсовая работа, 37 стр. )
"Товароснабжение торгового предприятия" не352322 ( Курсовая работа, 47 стр. )
"Торговая деятельность предприятия на примере магазина "Мичуринский" ООО "Айкай" е53524242 ( Курсовая работа, 36 стр. )
- рентабельность продаж = прибыль от продаж : объем продаж *100 = 672175 : 8556222 * 100 = 7,86% ( Контрольная работа, 4 стр. )
. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН к242131 ( Курсовая работа, 31 стр. )
. Порядок ведения биржевой торговли 1313ёё ( Контрольная работа, 7 стр. )
. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ООО "АРЕС" е354244 ( Курсовая работа, 35 стр. )
. Рассчитаем стоимость одного посещения потенциального покупателя агентом75433 ( Контрольная работа, 7 стр. )
. Средства рекламно-информационного оформления магазина пен44 ( Контрольная работа, 20 стр. )
. Характеристика базисных условий поставки товаров в контрактах купли-продажи 57ав ( Контрольная работа, 7 стр. )
.Организацией товародвижения занимаются: предприятия - производители, фермерские хозяйства, оптовые и розничные организации и предприятия, индивидуальные предприниматели. ( Контрольная работа, 21 стр. )
1. Виды конкуренции, их характеристика 4567654 ( Контрольная работа, 13 стр. )
1. Издательство: ассортимент, масштабы деятельности, принципы распространения его продукции, сущность отношений с оптовиком е454ппвв ( Контрольная работа, 15 стр. )
2. Правила техники безопасности при эксплуатации ККМ 8ае3 ( Контрольная работа, 14 стр. )
2.3. Состояние и основные направления совершенствования технологической планировки магазина "ЕВРОЗАПЧАСТЬ" ( Курсовая работа, 24 стр. )
3. Анализ проведения государственных закупок в Армении 12 е3у4242 ( Контрольная работа, 27 стр. )
: "Оборудование предприятий торговли на примере ТГ "Ижтрейдинг" 42413131 ( Курсовая работа, 59 стр. )
Альтернативные теории международной торговли5745 ( Реферат, 18 стр. )
Анализ рынков ритейла на примере организации УКП ТЦ "Потсдам" ( Курсовая работа, 51 стр. )
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН «АПАРТАМЕНТ» НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( Курсовая работа, 43 стр. )
Анализ влияния развития материально-технической базы торговой фирмы Интерьерный салон "Апартамент" на эффективность торговой деятельности ( Курсовая работа, 41 стр. )

Типи зовнішньоторговельної політики держав

Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики^Ними держава намагається забезпечити найсприятливіші умови національним товаровиробникам, створити необхідні умови для вивезення національних товарів на ринки інших країн та обмежити ввезення іноземних товарів в свою країну. Так держава відчутно впливає на загальний стан експортно-імпортних відносин.

Залежно від масштабів втручання держави у міжнародну торгівлю розрізняють два типи зовнішньоторговельної політики:

o політика вільної торгівлі;

o політика протекціонізму.

Політика вільної торгівлі - це політика мінімального втручання держави у зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції. Така політика базується на усуненні будь-яких перешкод до ввезення та вивезення іноземних та вітчизняних товарів. Митні органи виконують лише реєстраційні функції. Цю політику проводять країни з високим рівнем розвитку продуктивних сил, що дає змогу місцевим підприємцям витримувати конкуренцію.

Протекціонізм - це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції з використанням системи обмежень імпорту.

Проводячи політику протекціонізму, держава захищає національних виробників, стимулює розвиток національного виробництва. З іншого боку, така політика може призвести до застійних явищ, оскільки послаблюються стимули до технічного прогресу, що, своєю чергою, веде до падіння конкурентоспроможності національних товарів. За такої політики посилюється нелегальне ввезення товарів контрабандою. Крім того, торгові партнери можуть вжити відповідних заходів щодо експорту товарів цієї країни, що завдасть її економіці збитків. Протекціонізм переважає в зовнішньоторговельній політиці країн, що розвиваються.

Виділяють декілька форм протекціонізму:

o селективний - скерований проти окремих країн або окремих видів товарів;

o галузевий - скерований на захист окремих галузей, найчастіше сільського господарства;

o колективний - проводиться об'єднаннями країн щодо країн,

які не входять у ці об'єднання;

o прихований - здійснюється методами внутрішньої економічної політики.

Стосовно того, що і для якої країни кращ

1. Закон про режим Іноземного Інвестування

2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник.-К.:Т-во "Знання", КОО, 2001

3. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система.-К.: Вища шк., 2001

4. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.-К.: Наук. думка, 1998

5. Максимова Л.М., Носкова ИЛ. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999.- 152 с.

6. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие / Под ред. С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. - СПб.: Изд-во СПбУ, 2002- 248 с.

7. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.-К.: Либідь, 2002

8. Статистический сборник. 2000 год. Государства бывшего Советского Союза. - Вашингтон, округ Колумбия, 2001. - 768 с.

9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. АЛ. Кредісова. - К., 2001. - 448 с.

10. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. Чернівці, 2003

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Курсовая.Ру»