книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Экономическое содержание понятия основных средств как важнейшего фактора процесса производства ( Курсовая работа, 31 стр. )
Экономическое содержание, значение и состав расходов ( Курсовая работа, 22 стр. )
Экскурс в мировую историю бухгалтерского учета .42 ( Контрольная работа, 4 стр. )
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ 67744 ( Контрольная работа, 20 стр. )
Экспертная оценка элементов организации и ведения бухгалтерского учета 67 ( Курсовая работа, 31 стр. )
Экспертная оценка элементов организации и ведения бухгалтерского финансового учета расчетов с персоналом по оплате труда ( Контрольная работа, 29 стр. )
Экспорт как объект бухгалтерского учета ( Контрольная работа, 22 стр. )
Экспресс анализ по основным показателям деятельности ОАО "Амурский кабельный завод" рнг865 ( Контрольная работа, 16 стр. )
Экспресс-анализ по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2007-2009гг. предприятия ООО «Камэлла» ( Курсовая работа, 52 стр. )
ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ( Курсовая работа, 24 стр. )
Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь. пен765нр ( Контрольная работа, 24 стр. )
Элементы метода бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета ( Контрольная работа, 39 стр. )
Элементы учетной политики организации, порядок формирования учетной политики и ее оформление ( Дипломная работа, 76 стр. )
Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности на предприятии ОАО «Вектор» ( Курсовая работа, 42 стр. )
Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению отчетности ( Контрольная работа, 81 стр. )
Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению отчетности. Понятие, сущность доходов и расходов прг65 ( Курсовая работа, 36 стр. )
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ ( Дипломная работа, 101 стр. )
Этические нормы профессиональной деятельности бухгалтера. Неэтичное поведение бухгалтера и выявление такого поведения ( Реферат, 14 стр. )
Этическое регулирование деятельности профессиональных бухгалтеров в России и за рубежом ( Контрольная работа, 42 стр. )
Этическое регулирование деятельности профессиональных бухгалтеров в России и за рубежом. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров ( Реферат, 15 стр. )
Эффективность воспроизводства и использование основных фондов ( Курсовая работа, 37 стр. )
Якісні характеристики фінансової звітності. (Украина) ( Контрольная работа, 23 стр. )
“Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности организаций” ( Дипломная работа, 109 стр. )
“Международные стандарты бухгалтерского учета: состояние , условия и перспективы по внедрению в РФ” ( Дипломная работа, 102 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2021 © Copyright «Курсовая.Ру»